Skip to main content
Til toppen

Salgsbetingelser

Generelt
Ethvert kjøp av Bredengens produkter og tjenester skal følge disse betingelser med eventuelle tillegg eller endringer som er skriftlig avtalt.

Priser
Prisene er veiledende nettopriser eksklusive merverdiavgift, fritt levert Transportør. Vi tar forbehold om prisendringer uten forutgående varsel, da disse ofte er avhengige av valutakurser og internasjonale råvarepriser m.v. Ved store valutaendringer kan vi også se oss nødt til å valuta justere ordre på fakturatidspunktet. Tilbud er gyldig 30 dager hvor ikke annet er avtalt. Ved pakketilbud gjelder ikke prisene dersom en eller flere komponenter tas ut av pakketilbudet.

Levering
Normalt fra lager. For varer som ikke er lagervare, er leveringstiden uforbindtlig da vi er avhengig av våre underleverandører, og vi tar ikke ansvar for følger av eventuelle forsinkelser.
Forsinket levering alene gir ikke rett til annullasjon.
Eventuelle konvensjonalbøter godtas ikke uten at vi har inngått særskilt skriftlig avtale om dette.
Bredengen er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgetap eller indirekte tap som har sin årsak i forsinkelse.

 


Forsendelse og emballasje
Forsendelsen skjer for kjøpers regning og risiko (FCA Transportør i.h.t Incoterms, 2000).
Andre leveringsvilkår må være skriftlig avtalt og bekreftet av oss i hvert enkelt tilfelle. Vanlig papiremballasje er inkludert i prisen. Trekasser og annen spesialemballasje beregnes til selvkost.

Reklamasjon
Reklamasjoner må skje skriftlig uten ugrunnet opphold og senest 8 dager etter at varen er mottatt.

Retur
All retur skal avtales på forhånd, og senest 8 dager etter at varen er mottatt. Retur skjer for kjøpers regning og risiko.
Kurante varer i fullgod stand, i originalemballasje, vedlagt fakturakopi eller pakkseddel og merket med vår kontaktperson, godskrives til full pris hvis returen skyldes Bredengen. Hvis ønske om retur av varer skyldes forhold hos kjøper, skal returen på forhånd være skriftelig bekreftet av Bredengen. Ved slik retur beregnes et returgebyr på 20% av varens kost, minimum kr. 100,-. Bredengen er ikke forpliktet til å akseptere slik retur.
 

Garanti
Vi garanterer leverte varer i samhold med våre underleverandørers garantibestemmelser, og innen de tidsfrister leverandøren oppgir.Vårt ansvar er begrenset til at vi sørger for reparasjon eller erstatning av leverte varer. Garantireparasjoner utføres gratis innenfor garantiperioden når varen returneres til vårt lager av kunden. Ellers tar vi betalt for frakten. Våre og vår underleverandørs forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er gjort inngrep i varen, eller hvis kunden ikke punktlig erlegger betaling eller oppfyller sine forpliktelser, eller hvis feilen skyldes ukyndig behandling.

Ansvar
Bredengen leverer en feilfri, funksjonsdyktig vare i henhold til våre underleverandørers gjeldende spesifikasjoner. I motsatt tilfelle skal kjøper gi Bredengen rimelig tid til å oppfylle leveringen.
Bredengen tar ikke under noen omstendighet ansvar for skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, herunder følgeskader.
Bredengens samlede ansvar (for forsinkelse og mangel o.a.) er under enhver omstendighet begrenset oppad til varens kostnad.

Annullasjon av bestilling
Bestillinger kan ikke annulleres eller endres uten etter skriftlig samtykke fra oss.
 

Betaling
Netto pr. 30 dager fra fakturadato for kunder med konto hvis ikke annen kredittid er avtalt. Kontantrabatt innrømmes ikke. Ved forsinket betaling vil morarenter og purregebyr automatisk bli belastet. Vår morarentesats er 18% p.a.
Ved betalingsmislighold forbeholder vi oss retten til å si opp kredittavtalen for alt mellomværende med øyeblikkelig virkning.

Salgspant
Leverte varer forblir Bredengens eiendom inntil de er betalt i sin helhet, i.h.t. Panteloven § 3-14 til 3-22.

Personvernerklæring
Se bredengens gjeldende personvernerklæring.

Tvistespørsmål
Kjøpsavtalen skal være underlagt norsk rett med Oslo som verneting.

Language
Min side