Skip to main content
Til toppen

Våre bærekraftsmål

 

Bredengen bidrar til å fremme bærekraft i tråd med FNs bærekrafts mål. Disse målene representerer verdens felles innsats for å bekjempe fattigdom, redusere ulikheter og begrense klimautslipp innen 2030. 

Begrepet "bærekraftig" er definert i Brundtland-rapporten "Our Common Future" fra 1987. Det innebærer å utvikle samfunnet på en måte som møter dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine behov. 

Bærekraftig utvikling omfatter tre sentrale dimensjoner: miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Disse dimensjonene utgjør grunnlaget for FNs bærekraftsmål, som tar sikte på å integrere miljøet, sosial utvikling og økonomi i en helhetlig tilnærming.

Vi har identifisert følgende hovedområder:

 


 

God helse og livskvalitet

Ved å prioritere og opprettholde et høyt nivå av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Vi sikrer våre ansatte et trygt og sunt arbeidsmiljø, og bidrar til deres helse og livskvalitet. Vi samarbeider også med leverandører som er bevisst på dette området. Vårt fokus på helse og -sikkerhet inkluderer tilbud om helsetjenester og fremme av helsefremmende tiltak for våre ansatte. 

God utdanning

Vi legger til rette for kontinuerlig etterutdanning og videreutvikling for alle våre ansatte. Som en kunnskapsbedrift ønsker vi å ha motiverte medarbeidere som stadig utvikler seg for å bidra til bedriftens vekst. Vi oppfordrer også våre leverandører og samarbeidspartnere til å gjøre det samme. 

Likestilling mellom kjønnene

Vi arbeider aktivt for å fremme likestilling mellom kjønn i våre rekrutteringsprosesser, og tilbyr like muligheter for alle ansatte. Selv om vi opererer i en bransje som er dominert av menn, jobber vi kontinuerlig med å oppnå bedre kjønnsbalanse i vår bedrift. Vi ønsker også å samarbeide med leverandører som deler vårt fokus på likestilling.  

Anstendig arbeid og økonomisk vekst  

Vi legger stor vekt på arbeidsforholdene for våre ansatte, dermed har vi fokus på å sikre gode arbeidsvilkår og rettigheter. Vi streber etter å opprettholde en sunn og stabil økonomi samtidig som vi tilbyr en trygg arbeidsplass. Vi samarbeider også med leverandører som deler vår tilnærming.  

Innovasjon og infrastruktur  

Vi holder oss oppdatert gjennom ulike fora og grupper, kontinuerlig etterutdanner oss og investerer i teknologi og innovasjon for å forbedre vår virksomhet. Vi søker også aktivt etter lokale initiativer som fremmer innovasjon og utvikling av infrastruktur i samfunnet, hvor vi samarbeider og støtter disse initiativene der det er mulig. Vi har også støttet og deltatt i flere utviklingsprogrammer ved høyskoler og universiteter slik som NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og er løpende åpne for andre samarbeidsområder.  

Ved å være aktive i ulike nettverk og opprettholde et kontinuerlig fokus på innovasjon og teknologisk utvikling, søker vi stadig nye måter å forbedre vår virksomhet på.

Mindre ulikhet

Vi legger stor vekt på mangfold og inkludering i alle aspekter av vår virksomhet – både internt, ved ansettelser, og gjennom hele vår verdikjede i samsvar med vår Code of Conduct. På denne måten bidrar vi aktivt til å fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering for alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, økonomisk status eller andre typer status.


 

Stoppe klimaendringene

Vi tar klimaendringene på alvor, og som en del av vår forpliktelse vil vi utføre klimaregnskap for å evaluere vår miljøpåvirkning. Det gir oss et klart bilde av våre klimautslipp og hjelper oss med å identifisere områder hvor vi kan gjøre betydelige reduksjoner.  

Vi anerkjenner også betydningen av å dokumentere klima- og miljøbelastningen av våre produkter. Dette innebærer å kartlegge hele livssyklusen til produktene våre og identifisere områder der vi kan gjøre forbedringer. Vi vil aktivt søke etter flere miljøvennlige og sirkulære løsninger innenfor våre produktkategorier for å minimere vår miljøpåvirkning.  

Videre vil vi fokusere på å redusere avfall og øke vår resirkuleringspraksis. Vi er engasjert i å implementere bærekraftige avfallshåndteringsmetoder og oppmuntre til resirkulering både internt og blant våre kunder og samarbeidspartnere. Vi tror at en effektiv ressursutnyttelse og redusert avfall er avgjørende for å bremse klimaendringene, og oppnå en mer bærekraftig fremtid.  

I tillegg erkjenner vi viktigheten av å øke bærekrafts kompetansen internt i organisasjonen. Vi vil investere i opplæring og bevissthetstiltak for våre ansatte for å styrke deres kunnskap om bærekraftige praksiser og oppmuntre til ansvarlig atferd på alle nivåer av virksomheten.  

Samarbeid for å nå bærekrafts målene 

Samarbeid og partnerskap er sentrale elementer i vår innsats for å oppnå de globale bærekrafts målene. Vi er engasjert i å jobbe sammen med våre leverandører, organisasjoner og myndigheter for å finne felles løsninger på de utfordringene vi står overfor innen bærekraft.  

Vi anerkjenner at det å oppnå bærekraft krever en kollektiv innsats. Derfor søker vi aktivt samarbeid med våre leverandører for å sikre at våre verdikjeder er i tråd med bærekraftige prinsipper. Vi oppfordrer til dialog og kunnskapsdeling for å identifisere og implementere beste praksis som kan bidra til å redusere vår miljøpåvirkning og forbedre sosiale forhold.  

Vårt mål er å skape en positiv og varig innvirkning på planeten og samfunnet rundt oss. Ved å samarbeide med ulike interessenter kan vi utnytte synergier og oppnå større resultater enn det vi kunne gjort alene. Vi er forpliktet til å jobbe sammen med andre for å skape en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.  

 

Language
Min side