Skip to main content
Til toppen

Code Of Conduct

I Bredengen lever vi opp til våre verdier kvalitet, kompetanse, ansvarlighet og nyskaping. I tråd med verdiene våre er vi bevisste på vårt samfunnsansvar og miljøavtrykk. Vi ønsker å være med på å gjøre endringer for å skape en mer bærekraftig verden. 

Vi er tilstedeværende lokalt, nasjonalt, men også noe internasjonalt. Det er viktig for oss å være en ansvarlig og politelig leverandør i våre markeder. For å sikre ansvarlig tilstedeværelse setter vi oss mål, og lager handlingsplan for bedriften i samsvar med FNs bærekraftsmål. Samt bruker vi ISO sertifisering til å kvalitetssikre våre interne og eksterne prosedyrer. 

Bredengens Code Of Conduct er et av våre viktigste rammeverk når det gjelder etikk og kultur både innad i bedriften, men også hva vi forventer av våre samarbeidspartnere og leverandører. Våre verdier og vår Code Of Conduct styrker hvordan vi som bedrift forvalter samfunnsansvaret. 

Trenger du hjelp?

Hilde Sommerfelt
Økonomi- og Kvalitetssjef Vis telefon Vis e-post
Eller gå til:

1. Tvangsarbeid / slavearbeid (ILO-konvensjoner nr 29 &  105)

1.1 Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivilllig straffearbeid. 

1.2 Arbeidstakere skal ikke være pålagt å gi noen form for depositum eller gi fra seg identitetspapirer til arbeidsgiveren, og arbeidtaker skal stå fritt til å forlate arbeidsgiveren etter rimelig varsel. 

2. Foreningsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjoner nr. 87 & 98)

2.1 Arbeidstakere skal, uten unntak, ha rett til å slutte seg til eller danne fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke forstyrre eller hindre dannelse av fagforeninger eller kollektive forhandlinger. 

2.2 Arbeidstakerrepresentanter skal ikke diskrimineres og skal ha tilgang til å utføre sine representative funksjoner på arbeidsplassen.

2.3 Når retten til foreningsfrihet og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiver legge til rette for, og ikke hindre, utvikling av alternative former for uavhengig og fri arbeidstakerrepresentasjon og forhandlinger. 

 

 

 

3. Barnearbeid (FN barnekonvensjon, ILO-konvensjon nr. 138 & 182)

3.1 Ingen personer under 18 år skal utføre arbeid som er farlig for deres helse, sikkerhet, normer og verdier, inkludert nattarbeid.

3.2 Minstealderen for arbeidstakere skal ikke være mindre enn 15 år, og skal overholde den nasjonale minstealderen for arbeid, eller alder for fullført obligatorisk utdanning, avhengig av hvilken av disse som er høyere. Hvis lokal minstealder er satt til 14 år i samsvar med utviklingslandets unntak under ILO -konvensjon 138, kan denne lavere alderen gjelde.

3.3 Retningslinjer og prosedyrer for utbedring av barnearbeid som er forbudt i henhold til ILO -konvensjoner nr. 138 og 182, skal etableres, dokumenteres og kommuniseres til personell og andre interesserte parter. Det skal gis tilstrekkelig støtte til at slike barn kan delta på og fullføre obligatorisk opplæring.

4. Diskriminering (ILO-konvensjoner nr. 100 & 111, samt FN konvensjon om diskriminering av kvinner) 

4.1 Det skal ikke være diskriminering på arbeidsplassen når det gjelder ansettelse, kompensasjon, tilgang til opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk bakgrunn, kaste, religion, alder, funksjonshemming, kjønn, sivilstand, seksuell orientering, sosial bakgrunn, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

4.2 Det skal iverksettes tiltak for å beskytte arbeidstakere mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende atferd, og mot diskriminering eller opphør av ansettelse på uforsvarlig grunn, f.eks. ekteskap, graviditet, foreldreskap eller HIV -status

5. Helse, miljø og sikkerhet (ILO-konvensjon nr 155, samt ILO- anbefaling nr 164)

5.1 Arbeidsmiljøet skal være trygt og hygienisk, med tanke på den rådende kunnskapen om bransjen og eventuelle spesifikke farer.

5.2 Tilstrekkelige skritt skal iverksettes for å forhindre ulykker og helseskader som følge av, forbundet med eller oppstår i løpet av arbeidet, ved å minimere årsakene til farer i arbeidsmiljøet så langt det er praktisk mulig.

5.3 Arbeidstakere skal få regelmessig og dokumentert helse- og sikkerhetsopp læring, og slik opplæring skal gjentas for nye eller omplasserte arbeidstakere

6. Kompensasjon / Lønn

6.1 Arbeidstakere skal ha rett til å motta rimelig godtgjørelse som er tilstrekkelig til å gi dem et anstendig levebrød for seg selv og familien, samt de sosiale fordelene som er lovlig gitt. Lønnsnivået skal som minimum være i tråd med myndighetenes lov om minstelønn, eller bransjestandarder som er godkjent på grunnlag av kollektive forhandlinger, avhengig av hvilken som er høyest. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke levekostnader og gi en disponibel inntekt.

 

 

 

 

7. Arbeidstid 

7.1 Arbeidstiden skal være i samsvar med nasjonale lover og standarder for industrien, og ikke mer enn gjeldende internasjonale standarder. Ukentlig arbeidstid bør ikke regelmessig overstige 48 timer.

7.2 Arbeidstakere skal alltid motta overtidsbetaling for alle arbeidstimer utover normal arbeidstid (se 8.1 ovenfor), minimum i henhold til relevant lovgivning.

8. Vanlig ansettelse

8.1 Alle arbeidstakere har rett til en arbeidsavtale på et språk de forstår.

8.2 Forpliktelser overfor arbeidstakere i henhold til internasjonale konvensjoner, nasjonal lovgivning og forskrifter om vanlig ansettelse, skal ikke unngås ved bruk av korttidsavtaler (for eksempel kontraktarbeid, tilfeldig arbeid eller dagarbeid), underleverandører eller andre arbeidsforhold.

9. Ledelsessystemer

9.1 Toppledelsen skal ha et styringssystem for å sikre at kravene i disse etiske retningslinjene implementeres og operasjonaliseres.

9.2 Bedriften skal tildele ansvaret for alle saker knyttet til de etiske retningslinjene til en leder i sin organisasjon.

9.3 Bedriften vil overholde disse etiske retningslinjene ved alle avtales som inngås med underleverandører. Disse avtalene skal forplikte leverandører å overholde alle krav til standarden. 

Language
Min side