Til toppen

Salgsbetingelser

1. Generelt

Ethvert kjøp av Bredengens produkter og tjenester skal følge disse betingelser med eventuelle tillegg eller endringer
som er skriftlig avtalt.

2. Priser

Prisene er veiledende nettopriser eksklusive merverdiavgift, fritt levert Transportør.
Vi tar forbehold om prisendringer uten forutgående varsel,
da disse ofte er avhengige av valutakurser og internasjonale råvarepriser m.v.
Ved store valutaendringer kan vi også se oss nødt til å valuta justere ordre på fakturatidspunktet.
Tilbud er gyldig 30 dager hvor ikke annet er avtalt.
Ved pakketilbud gjelder ikke prisene dersom en eller flere komponenter tas ut av pakketilbudet.

3. Levering

Normalt fra lager. For varer som ikke er lagervare,
er leveringstiden uforbindtlig da vi er avhengig av våre
underleverandører, og vi tar ikke ansvar for følger av
eventuelle forsinkelser.
Forsinket levering alene gir ikke rett til annullasjon.
Eventuelle konvensjonalbøter godtas ikke uten at vi har
inngått særskilt skriftlig avtale om dette.
Bredengen er ikke under noen omstendighet ansvarlig
for følgetap eller indirekte tap som har sin årsak i forsinkelse.

4. Forsendelse, emballasje

Forsendelsen skjer for kjøpers regning og risiko
(FCA Transportør i.h.t Incoterms, 2000).
Andre leveringsvilkår må være skriftlig avtalt og bekreftet av
oss i hvert enkelt tilfelle. Vanlig papiremballasje er inkludert
i prisen. Trekasser og annen spesialemballasje beregnes til
selvkost.

5. Reklamasjoner

Reklamasjoner må skje skriftlig uten ugrunnet opphold og
senest 8 dager etter at varen er mottatt.

6. Retur

All retur skal avtales på forhånd, og senest 8 dager etter at
varen er mottatt. Retur skjer for kjøpers regning og risiko.
Kurante varer i fullgod stand, i originalemballasje, vedlagt
fakturakopi eller pakkseddel og merket med vår
kontaktperson, godskrives til full pris hvis returen skyldes
Bredengen. Hvis ønske om retur av varer skyldes forhold
hos kjøper, skal returen på forhånd være skriftelig bekreftet
av Bredengen. Ved slik retur beregnes et returgebyr på
20% av varens kost, minimum kr. 100,-. Bredengen er ikke
forpliktet til å akseptere slik retur.

7. Garanti

Vi garanterer leverte varer i den utstrekning våre
underleverandørers garantibestemmelser dekker
de leverte varers mangler, og innen de
tidsfrister leverandøren oppgir.
Vårt ansvar er begrenset til at vi sørger for reparasjon
eller erstatning av leverte varer.
Garantireparasjoner utføres gratis når varen
returneres vårt lager fraktfritt.
Våre og vår underleverandørs forpliktelser bortfaller
hvis det påviselig er gjort inngrep i varen, eller hvis
kunden ikke punktlig erlegger betaling eller oppfyller
sine forpliktelser, eller hvis feilen skyldes ukyndig
behandling.

8. Ansvar

Bredengen leverer en feilfri, funksjonsdyktig vare i
henhold til våre underleverandørers gjeldende
spesifikasjoner. I motsatt tilfelle skal kjøper gi
Bredengen rimelig tid til å oppfylle leveringen.
Bredengen tar ikke under noen omstendighet ansvar for skade eller tap som
direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av
feil eller mangler ved varen, herunder følgeskader.
Bredengens samlede ansvar (for forsinkelse og mangel o.a.)
er under enhver omstendighet begrenset
oppad til varens kostnad.

9. Annullasjon av bestilling

Bestillinger kan ikke annulleres eller endres uten
etter skriftlig samtykke fra oss.

10. Betaling

Netto pr. 30 dager fra fakturadato for kunder med
konto hvis ikke annen kredittid er avtalt.
Kontantrabatt innrømmes ikke. Ved forsinket
betaling vil morarenter og purregebyr automatisk bli
belastet. Vår morarentesats er 18% p.a. Ved
betalingsmislighold forbeholder vi oss retten til å si
opp kredittavtalen for alt mellomværende med
øyeblikkelig virkning.

11. Salgspant

Leverte varer forblir Bredengens eiendom inntil de er
betalt i sin helhet, i.h.t. Panteloven § 3-14 til 3-22.

12. Personvernerklæring

Se bredengens gjeldende personvernerklæring.

13. Tvistespørsmål

Kjøpsavtalen skal være underlagt norsk rett med
Oslo som verneting.